OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

Na osnovu člana 70. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) Igor Bogdanović, rukovodilac Turističke agencije ,,Jevtina Putovanja’’ Vrnjačka Banja, Despota Đurđa 9 mat br. 63510025, PIB 108521272 (u daljem tekstu TA), dana 15.01.2024. god. donosi sledeće:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo ugovora o putovanju između putnika i organizatora putovanja “Jevtina putovanja” i obavezuju ugovorne strane, osim odredbi koje su drugačije definisane pisanim ugovorom ili programom putovanja, te molimo da se sa sadržinom istih upoznate detaljno, sa posebnom pažnjom.

1) Predugovorna obaveštavanja

Prihvatanjem ugovora – programa putovanja ( u daljem tekstu Ugovor) Klijent u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun svih putnika iz Ugovora – programa putovanja potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja, unapred pripremljen i objavljen Program putovanja, da je kao i svi putnici iz Ugovora upoznat sa njima i da ih u celosti prihvata, te da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja.
Odredbe ovih Opštih uslova putovanja predstavljaju sastavni deo Ugovora koji se zaključuje između Klijenta i TA i obavezujuće su za obe ugovorne strane.
Pre zaključenja Ugovora, TA može izmeniti opis svojih usluga u Programu. Klijent i TA saglasno konstatuju da je pre zaključenja Ugovora Klijent obavešten i upoznat sa svim promenama Programa putovanja u primerenom roku pre zaključenja Ugovora. U slučaju postojanja razlike između Programa putovanja i izmenjenog predloga TA, novi Program smatraće se novim predlogom od strane TA koji je obavezujuć za TA 1 čas od trenutka upoznavanja Klijenta sa novim Programom ( rok je vezan pre svega načinom poslovanja TA kako će biti kasnije obrazloženo ovim Opštim uslovima, kao i čestom promenom cena avionskih karata i smeštaja), pa ukoliko u tom roku Klijent ne obavesti TA da ne prihvata novoučinjeni Program – ponudu Ugovor će se smatrati raskinutim.
Prihvatanjem ugovora – programa putovanja Klijent u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun svih putnika iz Ugovora – programa putovanja potvrđuje da ga je TA upoznao sa licem i adresom sa kojim je zaključio ugovor o garanciji putovanja za slučaj insolventnosti.
TA je ove Opšte uslove putovanja uskladila i sa Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakonom o elektronskom dokumentu, Zakonom o elekktronskim komunikacijama, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obligacionim odnosima a sve u odnosu na svoj način poslovanja ( kako će kasnije biti obrazloženo ovim Opštim uslovima putovanja). U tom smislu, prihvatanjem ugovora – programa putovanja, Klijent u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun svih putnika iz Ugovora – programa putovanja potvrđuje da je TA izvršila sva potrebna upoznavanja I obaveštavanja u skladu sa odgovarajućim odredbama napred navedenih zakona (Zakon o elektronskoj trgovini, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o elektronskom dokumentu, Zakonom o elektronskim komunikacijama, Zakonom o zaštiti potrošača, Zakon o obligacionim odnosima).

 

2) Način poslovanja i zaključenje Ugovora

TA u ime i za račun Klijenta vrši kupovinu ( ne rezervaciju ) avionske karte i kupovinu ( ne rezervaciju ) smeštaja. Zaključenjem Ugovora Klijent je saglasan da TA u njegovo ime i za njegov račun izvrši kupovinu ( ne rezervaciju ) avionske karte i kupovinu ( ne rezervaciju ) smeštaja. Klijent se obavezuje da odmah nakon zaključenja Ugovora uplati na račun TA celokupnu sumu iz ugovora (ukoliko nešto drugo nije predvidjeno programom putovanja). TA se obavezuje da kupovinu ( ne rezervaciju ) avionske karte i kupovinu ( ne rezervaciju ) smeštaja izvrši odmah po uplati klijenta.
U slučaju da Klijent otkaže putovanje u obavezi je da TA nadoknadi stvarne troškove koje je TA imala, a pre svega cenu avionske karte i cenu smeštaja. Klijent razume da prilikom kupovine avionske karte u slučaju otkaza putovanja avio kompanije samo u određenim slučajevima vraćaju aerodromske takse, dok se iznos same avionske karte ne vraća. Klijent razume da prilikom kupovine smeštaja hoteli i drugi pružaoci usluga smeštaja u zavisnosti od svoje politike poslovanja ne vraćaju ceo ili deo uplaćenog aranžmana. Zbog toga je Klijent saglasan da će TA u slučaju otkaza putovanja od strane Klijenta, nadoknadi stvarne troškove koje je imala TA, a pre svega cenu avionske karte ( bez aerodromskih taksi ukoliko se aerodsromske takse refundiraju), cenu smeštaja u onom delu koji se ne refundira ( ukoliko pružaoc usluge smeštaja ne vrši povraćaj cene u celosti ili delimično).
Klijent razume da su cene avionskih karata i smeštaja podložne čestim i redovnim promenama, te zbog toga može doći do promene u cenama aranžmana od trenutka kada TA pošalje ugovor Klijentu do trenutka kada Klijent odgovori prihvatanjem Ugovora. Klijent je saglasan da TA u skladu sa tim može korigovati cenu aranžmana u smislu povećanja cene aranžmana pa se Klijent obavezuje da TA isplati tako korigovanu cenu aranžmana, u suprotnom dolazi do poništavanja Ugovora. TA se obavezuje da Klijenta odmah po saznanju obavesti o promenama u cenama avionskih karata I/ili smeštaja.


3) Zaključenje Ugovora


Zaključivanje Ugovora između Klijenta I TA vrši se isključivo putem interneta, odnosno putem emaila na sledeći način: Nakon što TA Klijentu potvrdi cenu i raspoloživost paketa, Klijent šalje zahtev za ugovor na email  info@jevtinaputovanja.rs". TA odgovara Klijentu email-om u vidu Ugovora u kome se sadrže svi detalji o paketu kao i uslovi putovanja. Nakon što Klijent pažljivo pročita Ugovor i Opšte uslove putovanja odgovara na isti e-mail na sledeći način:
– Odgovara na isti email (pritiskom na"Reply" ili "Odgovori") i piše: UPOZNATI SMO I SLAŽEMO SE SA SVIM USLOVIMA KOJI SU NAVEDENI U OVOM UGOVORU
Dole potpisani: »
– U nastavku piše za sve osobe ime i prezime, kontakt telefone (mobilni, fiksni) i email adrese, adrese stanovanja I JMBG.
– Stavlja u prilog emaila skeniranu ili slikanu prvu stranicu pasoša za svakog putnika.
Ugovor između Klijenta I TA smatra se zaključenim onog časa kada TA primi email koja sadrži izjavu Klijenta da prihvata Ugovor I Opšte uslove putovanja.
U slučaju da Klijent ne izvrši uplatu u roku ili ne izvrši blagovremenu uplatu aranžmana TA zadržava pravo da odustane od Ugovora I traži naknadu od Klijenta kako je to bliže opisano ovim Opštim uslovima putovanja. Svi putnici iz Ugovora solidarno odgovaraju prema TA za naknadu kako je to bliže opisano ovim Opštim uslovima putovanja.
Ukoliko dođe do otkaza ili izmene Ugovora, otkazne odredbe I izmene Ugovora važe za sve putnike navedene u Ugovoru.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA: 

– Organizator putovanja je dužan ponašati se sa pažnjom dobrog organizatora, kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povereno izvršavanje pojedinih usluga.
– Da sa putnikom zaključi pismeni ugovor o putovanju, da putniku uruči pisani program putovanja i opšte uslove putovanja.
– U Ugovoru, osim usluga iz Programa, unese posebne zahteve putnika sa kojima se isključivo Organizator saglasio
– Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,
– Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika,
– Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoć Putniku;
– Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa
– Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

 

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

– Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
– Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,
– Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviđen Ugovorom,
– Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) ,
– Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
– Da, ukoliko odluči da, pre otpočinjanja putovanja, odredi drugo lice da umesto njega putuje (samo ukoliko to dozvoljava politika avio kompanije i smeštaja), Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene.U ovom slučaju, putnik jemči za izvršenje obaveze prema Organizatoru i za dodatne troškove koji nastanu zamenom;
– Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
– Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika; Takođe molimo putnike da se pre izbora destinacije a pre odabira programa upoznaju sa važećim propisima,pravilima, običajima i zabranama na destinaciji ( način odevanja, konzumiranje alkoholnih pića, zabrani pušenja…) Smatra se da je putnik, pristupivši zaključenju ugovora, upoznat sa relevantnim okolnostima, koje, ukoliko su postojale u vreme zaključenja ugovora, ne mogu imati pravni značaj promenjenih okolnosti, u smislu važećih gradjanskopravnih propisa.
– Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

 

5. CENE, SADRŽAJ I TRAJANJE ARANŽMANA: 

Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan uplate. Cene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika.
Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.
Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).
Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: boravišnih raksi, dodatnog prtljaga, lokalnog turističkog vodiča,  fakultativne programe, korišćenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišćenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge).
Sve vrste dodatnih usluga, specifičnog kvaliteta ( jednokrevetna soba, dodatni obroci, drugi posebni uslovi i sl. ) koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, stranke su obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga.
Fakultativni izleti nisu sastavni deo programa putovanja, i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta, inostranom agencijom, (koja vrši i naplatu troškova fakultative, u efektivi, u inostranstvu ) po konačnom izboru samog putnika, tako da preporučujemo da sa posebnom pažnjom i oprezom odlučite za fakultativni program i izvršite, za Vas optimalan izbor, u svakoj konkretnoj situaciji.U odnosu na fakultativni program, TA ne postupa kao organizator,niti kao posrednik,već samo kao pružalac informacija. Posebno skrećemo pažnju da, prema pravilima organizatora fakultativnog izleta (ino agencije) nepojavljivanje u zakazano vreme, smatra se odustankom od fakultativnog izleta, i putnik nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava. U slučaju neiskorišćenih usluga u hotelu, usled odlaska na fakultativni izlet, putnik nema pravo na povraćaj sredstava u tom delu.

Posrednik nije ovlašćen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviđene Programom.
Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cene putovanja.
U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za učešće Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima.
Trajanje aranžmana odredjeno je brojem kalendarskih dana, računajući od dana početka do dana završetka putovanja, a ne brojem časova izmedju časa polaska i povratka. Vreme polaska, dolaska, kao i trajanje putovanja je uslovljeno procedurama na graničnim prelazima, stanjem na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti predmet prigovora putnika. Kod avio aranžmana, ugovoreno vreme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu, 2 časa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije, pa u slučaju pomeranja navedenog vremena (što može zavisiti od niza okolnosti: tehničkih, vremenskih, bezbedonosnih uslova, dozvola kontrole leta i sl. ) organizator putovanja, budući da na iste nema uticaja, ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Sledstveno napred navedenom, prvi i poslednji dan su predvidjeni za putovanje (a kod nekih vidova prevoza putovanje može trajati i više dana ) i NE podrazumevaju odredjeno vremensko trajanje boravka u hotelu ili mestu opredeljenja – već samo označavaju dan početka i završetka putovanja, pa eventualni prigovor ne bi bio opravdan ako je izjavljen samo zbog, primera radi, večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim časovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim časovima i slično.

 

6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ:

Cena aranžmana odredjena je cenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predvidjenim slučajevima, kada organizator može zahtevati povećanje cene. Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute, kada je cena izražena u dinarima ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.
Za povećanje ugovorene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.
Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48 h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povećanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznačenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu.
Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA:

Ponuđeni hoteli, apartmani, drugi objekti, kao i prevozna sredstva u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje. U programu putovanja , navedena je važeća kategorizacija hotela, na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, pa eventualne naknadne promene i odstupanja od zvanično utvrdjene kategorije hotela, za koje organizator nije znao, ne mogu biti od uticaja. Ishrana, komfor i kvalitet drugih usluga, determinisani su kategorijom i, pre svega, cenom, a pod nadzorom su mesnih turističkih uprava, s tim što su standardi smeštaja i usluga različiti i nisu uporedivi na pojedinim destinacijama. Posebno upozoravamo na razliku u standardima i kriterijumima karakterističnim za vanevropske destinacije, u odnosu na opšteprihvaćena evropska obeležja, radi čega preporučujemo, u svakom slučaju, izbor više kategorije hotela. Sve usluge navedene u programu putovanja podrazumevaju PROSEČNE STANDARDE KVALITETA, uobičajene i specifične za odredjene destinacije i mesta, te ukoliko između stranaka nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta i karakteristikai namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
Opisi sadržani u ponudi organizatora se odnose isključivo na smeštajne objekte sa pripadajućim pratećim sadržajima, a ne i na šire okruženje (primera radi, okolne objekte, konfiguraciju terena, eventualnu buku, saobraćaj i sl. ). Pojedini, u programu navedeni sadržaji, ne moraju biti u funkciji, posebno, imajući u vidu kalendarski period boravka kao i druge parametre ( npr. otvoreni bazen u zimskom periodu ili zatvoreni bazen u letnjem periodu…) a sve u skladu sa pravilima hotelijera. Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni a ne i opis usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr.koji nisu obuhvaćeni datim Programom. Očigledne greške, štamparske, računske i sl. ne mogu imati obavezujući karakter.
Instrukcije i uputstva organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskim i drugim propisima i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu ovih opštih uslova i sve eventualne posledice i štetu u takvom slučaju snosi putnik u celosti.
Web sajt Organizatora je informativnog karaktera jer i pored činjenice da se redovno ažurira postoji mogućnost da pruža informacije koje se razlikuju od trenutno važećih.

 

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
-Hoteli koji su u ponudi, mogu biti sastavljeni od više istih ili različitih smeštajnih objekata i jedinica. Ukoliko putnik, uz pismenu saglasnost organizatora, nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnog položaja i odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu /apartman u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cenovniku, bez obzira na posebne zahteve samog putnika u odnosu na položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i sl. kao i na to da li se soba nalazi u centralnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smeštajnog kapaciteta, i sl. Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge /najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior, korišćenje klima uredjaja i dr. / samo prilikom rezervacije aranžmana. Ukoliko je moguće, organizator putovanja će nastojati da izadje u susret putniku i zadovolji njegove dodatne zahteve u pogledu smeštaja ( komfor, orijentacija sobe i sl. ) ali ne može garantovati ispunjenje dodatnih zahteva, koji nisu pismeno ugovoreni.
– Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 14,00 h na dan početka korišćenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 11,00 h na dan završetka korišćenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza,
– Trokrevetne i četvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) određuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje. Na zahtev putnika, organizator može, ( ukoliko hotel ima raspoloživih kapaciteta ) obezbediti smeštaj u trokrevetnoj sobi, ali putnik unapred mora imati u vidu da je komfor, pa samim tim i kvalitet smeštaja u ovim sobama lošiji, radi čega naknadni prigovori putnika koji se tiču napred navedenog ( veličine sobe, slobodnog prostora i sl. ) ne mogu biti osnovani.
– Funkcionisanje klima uređaja u smeštajnim objektima različit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 časa.
– Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i običaja utvrđenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.
– Nakon otpočinjanja turističkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraćaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.
– Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a naročito na: deponovanja i čuvanja novca, dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u određeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu.

8.2. Ishrana: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
– Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih običaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).
– Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identična ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi.
– Doručak, ako drugačije nije naznačeno u Programu , podrazumeva kontinentalni doručak.
– Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguće je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.
U smeštajnom objektu su identični uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slučaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugačiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.

8.3. Prevoz: Ako drugačije nije posebno ugovoreno:
– Prevoz i transferi obavljaju se standardnim prevoznim sredstvima prema propisima I kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila određenih od strane prevoznika. Putnik ima obavezu daprihvati svako ponuđeno mesto u prevoznom sredstvu.
– Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznačenim datumima i vremenima.
Prevoz putnika vazdšnim, železničkim morskim, račnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se I direktna je odgovornost ovih prevoznika određena u skladu sa propisima i običajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora.

 

9. PUTNE ISPRAVE, PREVOZ, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

9.1. Putne isprave
Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašćen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu. 

Neuskladjenost ličnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu putnika ( imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili čak proglašenje karte neregularnom, u toku putovanja, za šta posledice snosi sam putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada je dobije od službenika agencije. Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na dan naznaćeni na ispravi. Neispravnost bilo kog putnog dokumenta i nemogućnost realizacije putovanja usled zabrane putniku, od strane pograničnih ili drugih nadležnih vlasti, ulaska, tranzita ili daljeg boravka u zemlji, je okolnost van domašaja organizatora putovanja, što molimo da imate u vidu.
Putnik je u obavezi da se sam stara, tokom trajanja putovanja, o svojim putnim ispravama, te ukoliko izgubi putnu ispravu, ili mu ista bude ukradena, dužan je o svom trošku obezbediti novu, i snositi sve eventualne štetne posledice koje iz toga proisteknu.

9.2. Prevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom saobraćaju, kao i propisima avio kompanija koje orgranizator putovanja angažuje. Putovanja avionom na redovnim linijama podrazumevaju prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomeranja predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posledice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbednosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i sl. već se primenju važeći propisi i uzanse u avio saobraćaju. Putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na aerodromima, te da se blagovremeno ukrca u avion, precizno sledeći uputstva i upozorenja koja neposredno pre leta objavljuje avio kompanija, jer svaka nepažnja može za posledicu imati da putnik, propusti let, ne ukrca se na avion, pogreši izlaz-gate, ili zakasni. Napred navedeno se odnosi i na druge vidove prevoza i transfera.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specifična ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde o tome i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.
Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.
Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih uslova. 

10. PRTLJAG:

Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik, je besplatan. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. U Programu je navedena konkretna težina i-ili veličina dozvoljenog prtljaga po puntiku. Višak prtljaga Putnik plaća prema važećim cenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je isključiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa ručnim prtljagom, te preporučujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete.

Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašćenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važećim međunarodnim i domaćim propisima. Prenos prtljaga od aerodroma/mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika. Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.
Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obično ne nose sa sobom, izuzev kada je izričito preuzeo predmete na čuvanje. Zato se Putniku ne preporučuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na čuvanje ili da ih nose sa sobom.
Dužnost putnika je da vidljivo označi svoj prtljag sa ličnim podacima, i da lične dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporučuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnički instrumenti i medikamenti nose isključivo u ručnom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguće. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštećenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.

 

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 

 

11.1. Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u programu putovanja izvršene bitne izmene bez opravdanih razloga, organizator putovanja mora u celosti vratiti ono što je primio od putnika koji je zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).
Ukoliko se promene uslovi za putovanje (usled promene reda letenja, štrajka, kvara prevoznog sredstva, zatvaranja nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosne situacije, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) Organizator je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika i da prilagodi program novonastalim promenama ali bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku.

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slučaju:
– nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre početka turističkog putovanja i
– zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.
U slučaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odriče bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zaključenog Ugovora. 

11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o čemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku.
Organizator se oslobađa ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira na izrečenu opomenu. U tom slučaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pričinjenu eventualnu štetu.
U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri čemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno učinjene troškove. Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

 

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA: 

12.1. Pre početka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na način kako je zaključen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Organizatoru.
Samo ukoliko Programom putovanja nije drugačije određeno, u slučaju odustanka Putnika od putovanja primenjuje se sledeća skala kao osnov za obračun nadoknade koja pripada Organizatoru putovanja izražena procentualno u odnosu na ukupnu cenu putovanja i to:

70 % ako se otkaže do 20 dana pre početka putovanja,
80 % ako se otkaže 20 do 10 dana pre početka putovanja,
90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre početka putovanja,
100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja ili u toku putovanja.
NAPOMENA- Putnik je u svakom slučaju – nevezano za razlog odustajanja od putovanja – dužan da Organizatoru naknadi stvarne troškove a pre svega cenu avionske karte ( bez aerodromskih taksi ukoliko se aerodsromske takse refundiraju) i cenu smeštaja u onom delu koji se ne refundira (ukoliko pružaoc usluge smeštaja ne vrši povraćaj cene u celosti ili delimično).

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplaćanje ugovorene cene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja.
Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi stvarne, odnosno učinjene troškove kako je to bliže opisano u tački 12.1 ovih Opštih uslova putovanja (a pre svega cenu avionske karte ( bez aerodromskih taksi ukoliko se aerodsromske takse refundiraju), cenu smeštaja u onom delu koji se ne refundira ( ukoliko pružaoc usluge smeštaja ne vrši povraćaj cene u celosti ili delimično), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bračnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, – poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanično proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.  Za navedene slučajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprečenosti za rad (potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izričito potvrđuje iznenadna bolest i nemogućnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja. 

Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašćenog lekara utvrđeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak -korišćenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slučaju da Putnik obezbedi odgovarajuću zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava kada se od njih odbiju samo stvarni i učinjeni troškovi (cena avionske karte i smeštaja u delu u kome se one ne mogu refundirati). Organizator je, u slučaju zamene putnika, obavezan da sa novim putnikom zaključi ugovor.
U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravača.

12.2. Nakon otpočinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator će pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišćenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraćaj odgovarajućeg dela cene neiskorišćenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznačajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobađa ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede određene preventivne mere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika.

 

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja.
Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.000,00 eura u dinarskoj protivvrednosti i garanciju putovanja za kategoriju licence A u visini od 30.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.
Organizator poseduje polisu osiguranja jemstva za turističke agencije u slučaju insolventnosti i osiguranja odgovornosti turističkih agencija broj 2702221 zaključenu dana 15.01.2024. godine osiguravajuće kompanije DUNAV OSIGURANJE iz Beograda, ulica Makedonska broj 4, važeću od 15.01.2024. godine. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku do 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kod DUNAV OSIGURANJA putem tel 0800 386 286, pisanim putem ili telegramom na adresu Ul. Makedonska broj 4, 11001 Beograd ili putem e maila kontaktcentar@dunav.com .
Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima putovanja.

14. POMOĆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA:

Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene ili delimično izvršene usluge te je dužan organizatoru putovanja uložiti pismenu, blagovremenu, obrazloženu reklamaciju sa priloženim dokazima, shodno važećim odredbama Zakona o obligacionim odnosima, u roku od 15 dana od dana završetka putovanja, a najkasnije u roku od 30 dana od utvrdjivanja nedostatka. Za prigovore, pritužbe reklamacije, pomoć i hitne slučajeve putnik može kontaktirati organizatora na tel. 0655005332 u radno vreme od 09.00h. do 19.00 h (radnim danima) ili na e mail info@jevtinaputovanja.rs.
Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu podnošenja reklamacije i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Budući da je način rada TA prvenstveno organizovan preko web stranice, Organizator je na svojoj web stranici označio mesto na kom se nalazi obaveštenje o načinu I mestu podnošenja reklamacije. Organizator putovanja je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija, i da je čuva najmanje dve godine, od dana podnošenja reklamacije putnika.
Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti Organizatoru, a u hitnim slučajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.
Za hitne i slične postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati.
Putnik je u obavezi da dobronamerno sarađjuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdana reklamacija na licu mesta otkloni i prihvati ponuđeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi.
Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.
Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatraće se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINAČNE USLUGE: 

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, već ga je sačinio po zahtevu Putnika.  Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tačaka ovih Opštih uslova, ako ovom tačkom nije drugačije regulisano. Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. U tom slučaju Putnik je dužan da Organizatoru naknadi stvarne troškove a pre svega cenu avionske karte ( bez aerodromskih taksi ukoliko se aerodsromske takse refundiraju), cenu smeštaja u onom delu koji se ne refundira ( ukoliko pružaoc usluge smeštaja ne vrši povraćaj cene u celosti ili delimično).

15.2. Pojedinačne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tuđe usluge. Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o čemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. U tom slučaju Putnik je dužan da Organizatoru naknadi stvarne troškove (cenu avionske karte ( bez aerodromskih taksi ukoliko se aerodsromske takse refundiraju), cenu smeštaja u onom delu koji se ne refundira ( ukoliko pružaoc usluge smeštaja ne vrši povraćaj cene u celosti ili delimično).

 

16. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA:

 

Lični podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da lične podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima određenim posebnim propisima. 

 

17. OBAVEZNOST PRIMENE:

 Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.
Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opte uslove.  Putnik i Organizator će sve eventualne sporove nastojati da reše mirnim putem, u suprotnom ugovaraju mesnu I stvarnu nadležnost Osnovnog suda u Kraljevu sudska jedinica Vrnjačka Banja odnosno Privrednog suda u Kraljevu.

Ovi Opšti uslovi važe od 15.01.2024. godine.

PRIHVATANJEM OVOG UGOVORA SLAŽETE SE SA POSEBNIM USLOVIMA NAVEDENIM U OVOM UGOVORU ΚAO I SA OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA.

Ime i potpis rukovodioca
Igor Bogdanović, rukovodilac

Želite daputujete po povoljnim cenama?

Prijavite se na naš newsletter i dobijaćete redovno naše najbolje ponude na Vašu email adresu